02:31 Edit This 0 Comments »
สวัสดีค่ะกับการเขียน Blog ครั้งล่าสุดที่ไม่ได้เขียนนานแล้ว   
             2 ปีแล้วสินะที่เราไม่ได้เขียน Blog นี้ ในระหว่าง 2 ปีนี้มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นในชีวิต  เรื่องราวแต่ละเรื่องมันสอนให้เราได้เรียนรู้ถึงการที่ต้องใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าขึ้นเยอะ  แต่บางเรื่องมันก็ทำให้เราซ้ำใจ หรือบางเรื่องก็เป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจ...จนทำให้รู้ว่าในชีวิตนี้ไม่สามารถลืมได้
               ปัจจุบัน

ใช้ Mind Map ในการจัดทำสรุปสิ่งที่ได้รับจากวิชานี้

07:07 Edit This 0 Comments »


Mind map นี้ใช้โปรแกรม Mindjet MindManager 8 ที่องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ใช้ทำ

การบริหารกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ

08:47 Edit This 0 Comments »
งานครั้งที่ 10
1. การบริหารกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ในองค์กรมีความสำคัญ ความจำเป็น มากน้อยเพียงใด และเหตุใดทุกหน่วยจะต้องดำเนินการ ไม่ดำเนินการได้หรือไม่
* มีความจำเป็นเป็นอย่างมาก เพราะว่า จะเป็นประโยชน์ในการจัดการ เนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การออกแบบ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจงานต่าง ๆ อีกทั้ง เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพขององค์กรหรือธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขันทางธุรกิจสูง องค์กรที่มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ย่อมทำให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ดังนั้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ องค์กรสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มประสิทธิในการผลิตสินค้าและบริการนำสู่ธุรกิจยุคใหม่ต่อไป


2. กรณีศึกษาบริษัทประกันชีวิต ABYZ ตามเอกสารที่แจกไปเมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 นั้น ท่านคิดว่าจะมีกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้บริษัทดีขึ้นได้หรือไม่อย่างไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ ด้วย
* มี จากจุดอ่อนของการบริหารจัดการนั้น คือ ในบริษัทไม่มีการจัดการระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ทางบริษัทควรที่จะระบบสารสนเทศมาใช้กับหน่วยงานทุกหน่วยงานในองค์กร บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจตรงกัน ทำให้องคืกรมีระบบแบบแผนไม่เกิดความขัดแย้งของข้อมูลรวมถึงประสิทธิภาพของงานที่จะส่งผลให้องค์กรพัฒนายิ่งขึ้น รวมถึงบริษัทควรจะคำนึงถึงประสิทธิการทำงานของลุกค้าด้วยควรจะมีการจัดอบรมให้กับพนักงานที่ใช้ software เป็นด้วยและอีกอย่างลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ควรใช้ระบบจัดการและฐานข้อมูลที่ดีขึ้น เพื่อให้ข้อมูลนั้นมีความแม่นยำไม่ซ้ำซ้อน และอาจจะใช้การประชุม

joomla

08:44 Edit This 0 Comments »
งานครั้งที่ 8
1. ท่านคิดว่าจะใช้ Joomla ในการพัฒนาระบบสารสนเทศประเภทใดที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือสภาวะเศรษฐกิจของไทย ในปัจจุบัน
* ในด้ารการพัฒนาในด้านธุรกิจ : ตัวอย่างสามารถที่จะนำ Opensource Joomla มาใช้ประโยขน์ เช่น เว็บขายหนังสือ เว็บขายเสื้อผ้า เว็บขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคต่างๆ เป็นต้น เราสามารถที่จะนำโปรแกรม Opensource Joomla มาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งในตัวโปรแกรมจะถูกพัฒนาด้วย PHP และใช้ฐานข้อมูลของ MySQL ในการเก็บข้อมูล มีเทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูงภายใต้มาตรฐาน XHTML สามารถทำงานได้หลายแพลตฟอร์มที่รองรับ PHP และ mySQL
ไม่ต้องห่วงโปรแกรมจะซื้อหาง่ายหรือมีลิขสิทธ์ที่ต้องเสียเงินใด เราสามารถหาโหลดได้จากเว็บทั่วไปเพียงแต่ท่านมีความรู้นิดหน่อยเรื่องการใช้งานตัวโปรแกรมเท่านั้นท่านก็สามารถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้แล้ว
* ในด้านของการศึกษา : แน่นอนสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ในปัจจุบันบางแห่งจะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเนื้อหาและการใช้งาน Opensource Joomla ให้กับเด็กนักเรียนอยู่แล้ว ฉะนั้นทางองค์กรการศึกษาจึงมีโครงการแข่งกันประกวดเว็บไซต์ที่ทำจากโปรแกรม Opensource Joomla เป็นต้น
นอกเหนือจากการแข็งขัน Opensource Joomla แล้วสถาบันการศึกษาบางแห่งได้สอนให้นักเรียนนักศึกษาทำเว็บไซต์เป็นของโรงเรียนซึ่งเป้นประโยน์อย่างหนึ่งของ Opensource Joomla
2. ถ้าหากท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทหรือองค์กรใด ท่านจะมีนโยบายหรือกลยุทธ์อย่างไร ให้มีการใช้งาน Joomla ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลดีต่อองค์กร
* นำ Jommla มาใช้สร้างเว็บไซต์ในการออกร้านผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อโปรโมทสินค้าและบริษัทของเราให้ทุกคนรู้จัก และใช้ติดต่อสื่อสารกันภายในบริษัท ตัวอย่างเช่น หากเราเป็นบริษิทที่ขายสินค้าประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เราก็ใช้ Joomla ในการสร้างเว็บไซต์เพื่อโปรโมทสินค้าคอมพิวเตอณ์ของเรา และให้ลูกค้าที่เข้ามาดูสินค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเรา แล้วจากนั้นจึงจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า และใช้ในการติดต่อสื่อสารกันคือ ฝ่ายต่างสามารถเข้ามาดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบริษัทได้

3. ท่านคิดว่า Joomla เป็นทางเหลือที่ดีหรือยัง จะมีข้อพัฒนาเพิ่มเติมในด้านใดบ้าง พร้อมให้เหตุผล
* ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทำเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ถือว่าดีแต่ต้องปรับปรุงเรื่อง
- การแก้ไขปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ ยังทำได้ยาก
- มีขั้นตอนในการเผยแผ่เนื้อหาที่ยุ่งยาก
- มีฟังก์ชันในการทำงานที่เข้าใจยาก

คำ ถามที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายนำ E-book มาใช้ในการเรียนการสอน ท่านคิดว่าจะตอบคำถามต่อไปนี้ได้หรือไม่อย่างไร

10:06 Edit This 0 Comments »
คำถาม ถ้าหากเราจะใช้ ICT ในการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษจะมีวิธีการกลยุทธ์ โครงการอย่างไร และท่านคิดอย่างไรว่ากลยุทธ์ โครงการดังกล่าวที่ท่านเสนอจะเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ให้ระบบขั้นตอนวิธีการที่จะได้มาซึ่งกลยุทธ์และโครงการที่ท่านนำเสนอ
: จัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้สื่อต่างๆ เข้ามาช่วยการใช้ E- learning เข้ามาช่วยในการสอนหรือไม่ก็ใช้ vedio streaming เป็นสื่อในการสอนอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้นักศึกษาคนที่สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษได้เรียนรู้กันโดยผ่านเครือข่าย Internet และเพื่อประหยัดเวลาในการเดินมาเรียนและประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆอีกด้วย ข้อดีอีกรูปแบบหนึ่งเมื่อเราจักทำเว็บ E-learning ขึ้นมาเราจะทราบได้ว่าจำนวนผู้เข้าชมมีเท่าไหร่ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเรียนและสามารถที่จะทราบความรู้ที่ผู้เรียนผ่าน vedio streaming มีความก้าวหน้ามากเท่าไหร่โดยใช้วิธีการทำแบบทดสอบหรือทำข้อสอบออนไลน์ จะช่วยให้ผู้เรียนไม่กดดันและมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้น


คำถามที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายนำ E-book มาใช้ในการเรียนการสอน ท่านคิดว่าจะตอบคำถามต่อไปนี้ได้หรือไม่อย่างไร

(1) มหาวิทยาลัยควรจะมีกลยุทธ์และวิธีการอย่างไรในการที่จะให้นักศึกษาและอาจารย์ได้รับทราบข้อดีและข้อเสียของการใช้ E-book ในการเรียนการสอน

: ควรเปิดตัวนโยบายนี้อย่างเป็นทางการ เช่น จัดงานเปิดตัวนโยบายนำ E-book มาใช้ในการเรียนการสอน หรือไม่ก็ติดป้ายประกาศ และวิธีการอีกอย่างคือ Upload ข้อมูลขึ้นหน้าเว็บมหาลัย
(2) ถ้าหากว่าท่านได้รับการเลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ E-book ท่านคิดว่าจะได้อย่างไรถึงจะสามารถทำให้มียอดขายจำนวนมากที่สุด
- มีการโฆษณา เปิดตัวหรือไม่ก็แจกฟรีไปจำนวนหนึ่งให้รู้กันว่าอุปกรณ์ของเราประสิทธิภาพจริง
- จัดกิจกรรมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานอาจมีการแจกอุปกรณ์ให้เฉพาะผู้เข้าร่วมโดยมีจำนวนจำกัด เมื่อมีการใช้งานในที่อื่นเมื่อมีผู้พบเห็นอุปกรณ์ของเราและสนใจจะทำให้มีการกระจายของสินค้าได้มากขึ้น

สุริยันจันทรคืออะไร

18:06 Edit This 0 Comments »
สุริยัน จะเป็นโอเพ่นซอร์สสำหรับการใช้งานในระดับองค์กร ประกอบด้วยชุดซอฟต์แวร์ควบคุมเซิร์ฟเวอร์ อีเมล ฯลฯ
Suriyan เป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป
เป็นทางเลือกในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ต้องการความประหยัด มีความปลออดภัยสามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน โดย
SIPA เห็นว่าการที่ประชากรในชาติจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่เป็น ซอฟต์แวร์เชิงพานิชนั้น
นอกจากจะสิ้นเปลืองและไม่ปลอดภัยแล้ว เราจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย ทาง SIPA
จึงพัฒนาระบบปฏิบัติการ Suriyan ที่เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์สทั้งระบบขึ้นมา
* Suriyan ปลอดภัยจากไวรัส
* Suriyan ไม่มีค่าลิขสิทธิ์การใช้งาน
* Suriyan สามารถคัดลอกและแจกจ่ายได้
* Suriyan เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส
* Suriyan มีโปรแกรมให้เลือกใช้กว่า 4,000 โปรแกรม

Suriyan ไม่มีค่าลิขสิทธิ์การใช้งาน เพราะ สนับสนุนโดย SIPA
Suriyan สามารถคัดลอกและแจกจ่ายได้ ไม่มีปัญหาด้านละเมิดลิขสิทธ์ กว่าจะได้แผ่น OS Suriyan ที่ไรท์เอง ต้องเสีย CD ไปหลายแผ่นเลย ToT
Suriyan เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ไม่จำกัด ถ้าคนไทยมาใช่เยอะๆก็ต้องมีการพัฒนาต่อ
Suriyan มีโปรแกรมให้เลือกใช้กว่า 4,000 โปรแกรม ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรี จริงๆน่าจะมากกว่า 4.000 โปรแกรม เพราะมีการพัฒนาทั่วโลก
Suriyan ปลอดภัยจากไวรัส ประหยัดค่าซอฟแวร์แอนตี้ไวรัส ส่วนตัวผม ใช้ร่มแดงลิขสิทธิ ใช้งานดีครับ แต่ถ้า OS Suriyan ไม่มีไวรัสจริงเลยอยากลองดูให้ใช้งานและเตรียมจะให้ทดลองใช้กันได้ในอีกไม่นาน


Chantra ซีดีรวมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับระบบปฏิบัติการตระกูล Windows
เป็นโครงการของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
ซึ่งจุดประสงค์หลัก คือ ต้องการเผยแพร่ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ให้บุคคลทั่วไปรู้จักภายในแผ่นซีดี
Chantra เวอร์ชั่นล่าสุดนี้ประกอบไปด้วย โปรแกรมที่เป็นโอเพนซอร์สทั้งหมด 29 โปรแกรม
โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่ได้ทั้งหมด 8 หมวดหมู่ ดังนี้
1. Office
2. ineternet
3. Utilities
4. Education
5. Web development
6. Multimedia
7. Graphics
8. Entertainment

SIPA ผลิตโปรแกรม เอนิเมชั่นชื่อว่าอะไร

18:03 Edit This 0 Comments »
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดการส่งออกในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ มีนโยบายจัดโครงการ SIPA Animation Contest 2009มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทางด้านแอนิเมชั่น รวมทั้งผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจทางด้านนี้
ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อันจะมีผลให้มีการพัฒนาผลงานทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้นและหลากหลาย
ทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงจัดให้มีการแข่งขันเพื่อชิงทุนสนับสนุนการผลิต
ผลงานทางด้านแอนิเมชั่น
ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. Animation Pre school:เป็น Animation สำหรับกลุ่มเด็กอนุบาล จนถึง ประถมศึกษาตอนต้น
2. Animation For Teen:เป็น Animation สำหรับกลุ่มประถมศึกษาตอนปลายเป็นต้นไป
3. Character Design
4. e-Learning

นอกจากนี้ SIPA ไม่ได้ผลิตแค่โปรแกรมเอนนิเมชั่นเพียงอย่างเดียวยังผลืตสือที่เป็นเอนิเมชั่นอีกด้วย
ในงาน MICT สร้างคนสร้างชาติ16 ธ.ค. 2552
SIPA ได้จัดนี้แล้วในงานจะประกอบด้วยโซนแต่โซนของ Animation ชื่อว่า
Mini Theater แอนิเมชั่นซี่รี่ส์
หนังพิเศษ เปิดตัวหนังแอนิเมชั่นเทิดพระเกียรติ 82 พรรษา
ฝนหลวง
ของขวัญจากพ่อ
ไบโอดีเซล
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นจากผู้ประกอบการ
1.เพื่อนซี้ ผีเพี้ยน 4 ตอน (IMD)
2.ป่วนตำนวนนิทานอีสป 4 ตอน (IMD)
3.พระมหาชนก 4 ตอน (IMD)
4.ด๊อกกาดู๊ป 4 ตอน (Homerun)
5.โฟร์แองจี้ เทอม 3 4 ตอน (Homerun)
6.ฟรุ๊ตตี้ เมืองผลไม้มหัศจรรย์ 5 ชุด ชุดละ 55 นาที
7.ปังปอนด์ 1 ตอน (วิธิตา)
8.มโหสถ 1 ตอน (วิธิตา)
9.สโนว์บอล 1 ตอน (วิธิตา)
10.เบนซ์ โบ๊ท ผจญภัย 4 ตอน (แก็ก อินเตอร์เนชั่นแนล